Boathouses

Chown Road (2) / Lake Joseph

Photos to follow.