Boathouses

Chown Road / Lake Joseph

Photos to follow.